MyODBC 3.51.12

MyODBC 3.51.12

MySQL AB – Shareware –

Tổng quan

MyODBC là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi MySQL AB.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MyODBC là 3.51.12, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

MyODBC đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MyODBC Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MyODBC!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có MyODBC cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản